اهرم تست

چگونگی تنظیم طول سیم بوکسل:

ابتدا کف کابین را ۲۰ سانتیمتر پایین تر از Level طبقه اول قرار دهید و جک را کاملا ببندید .سپس سیم بوکسل را در محل استقرار سیم بوکسل پایه جک متصل نموده و از روی فلکه عبور داده و به محل استقرار سیم بوکسل در کارسلینگ متصل مینماییم. لازم به ذکر است فنری که در زیر محل استقرار سیم بوکسل کارسلینگ قرار دارد باید کاملا جمع شده و فاصله میان پدال پاراشوت و میله سیم بوکسل بین ۵ تا ۸ میلیمتر باشد.

قابل ذکر است قسمت نصب قلاب بوکسل ها فقط با فنرهای که از طرف کارگاه کاسپین به کارسلینگ با سیم بسته شده است استفاده شود.

چگونگی استفاده از اهرم تست پاراشوت:

به ترتیب ذکر شده ۲ سیم بوکسل را از پایه جک به کارسلینگ وصل مینماییم. (۲ سیم بوکسل از چپ به راست از فلکه عبور مینماید و ۲ سیم بوکسل به صورت برعکس و از راست به چپ از فلکه بگذرد) سیم بوکسل چهارم که اهرم تست پاراشوت را به کارسلینگ متصل مینماید به ترتیب زیر عمل مینماید:

۱- ابتدا اهرم را در زیر محل استقرار سیم بوکسل پایه جک متصل نمایید.( طبق نقشه های پیوست)

۲- اهرم تست پاراشوت را طبق نقشه در حالت باز قرار دهید.

۳- سر دیگر سیم بوکسل را از روی فلکه گذرانده و به محل استقرار سیم بوکسل کارسلینگ وصل نمایید.

۴- فنر زیر محل استقرار سیم بوکسل را در حالت جمع شده قرار داده و فاصله ۵ تا ۸ میلیمتری بین پدال و میله سیم بوکسل را رعایت نمایید.

در این مرحله همه چیز برای استفاده از اهرم تست پاراشوت مهیا می باشد لذا بعد از خارج نمودن پین پشتی اهرم، اهرم را در حالت بسته قرار دهید.

مشاهده مینمایید که فنر زیر محل استقرار سیم بوکسل کارسلینگ رها شده و به روی پدال پاراشوت فشار می آورد و در نتیجه پاراشوت عمل مینماید.