گاید فلکه

گاید فلکه EVO 30

با توجه به چپ یا راست بودن فلکه گیر بکس گاید فلکه تغییر می یابد و با دو زرنگ زرئ و آبی متمایز میگردد.

  •  دید از پشت فلایر فلکه موتور گاید آبی طبق نقشه A
  •  دید از پشت فلایر فلکه موتور گاید زرد طبق نقشه B